30-08-2018
30-08-2018 (Foto: Femke Teussink)

Meer bouwen en bewuster wonen Senior moet passende woonruimte kunnen vinden in Overijssel

Wonen is een belangrijk thema dat momenteel weer veel in de belangstelling staat. De huizenprijzen stijgen nog steeds door, huurwoningen zijn lastiger te vinden en doorstroming op de woningmarkt stagneert. Tegelijk zijn er ook nieuwe uitdagingen: door de vergrijzing is levensloopbestendig wonen een belangrijker aspect in het woonbeleid ten opzichte van vroeger. Naast het concreet bijbouwen van nieuwe woningen en het levensloopbestendig maken van bestaande panden is het ook belangrijk om senioren na te laten denken over hun woonbehoefte. Dit zou dan weer doorstroming op de woningmarkt kunnen bevorderen. Ook de Provincie Overijssel speelt een rol in dit proces.

Gedeputeerde Monique van Haaf heeft de portefeuille Wonen onder haar hoede. De Provinciale rol bij dit thema is vooral gericht op regie; gemeenten werken op lokaal niveau aan woningbouwplannen, maar de Provincie Overijssel kijkt ook naar de bredere, bovenlokale belangen. De komende jaren moeten veel woningen bijgebouwd worden om tekorten terug te dringen. In maart 2021 hebben de Provincie en gemeenten de regionale Woonagenda’s Twente en West-Overijssel vastgesteld. Hierin staat beschreven welke ambities men wil bereiken en hoe men dat samen gaat doen. Naast het versnellen van woningbouw is ook het levensloopgeschikt maken voor kleinere huishoudens een grote prioriteit. Overijssel ziet vergrijzing, ontgroening en een trend van kleinere huishoudens. De overkoepelende woonagenda’s moeten ervoor zorgen dat er overal in Overijssel passende woonruimte te vinden is met een goede balans tussen vraag en aanbod in de gemeenten.

“We streven naar een inclusieve woningmarkt waar iedereen toegang heeft tot een passende woning. Concreet wordt over senioren aangegeven dat er voldoende geschikte woningen zijn en dat er in de sociale huur meer ingezet moet worden op de huisvesting van ouderen”, aldus de gedeputeerde naar aanleiding van statenvragen. Landelijk staat het aantal sociale huurwoningen onder druk, ook doordat er jaren lang meer woningen gesloopt en verkocht werden dan dat men bijbouwde.

Eén van de projecten waar de Provincie Overijssel concreet aan bij gaat dragen is het project Wonen & Zorg van de KBO-PCOB Overijssel. De Provinciale Staten hebben op 13 november besloten om hiervoor 100.000 euro beschikbaar te stellen om dit ook in 2022 voort te zetten. De pilot heeft als doel om ouderen na te laten denken over hun woonsituatie en doorstroming te bevorderen wanneer dit beter aansluit op hun woonwensen. Zo kan bijvoorbeeld verhuizen naar een kleiner, gelijkvloerse woning praktischer zijn dan het aanpassen van hun huidige, grote woning. Zij betrekken hier ook de gemeenten, woningcorporaties en andere organisaties bij.

Het stimuleren van doorstroming is op meerdere fronten een uitdaging. Zo moet er allereerst voldoende passend aanbod zijn waarhéén men kan verhuizen. Verder zijn er ook praktische bezwaren zoals de kosten en rompslomp qua verhuizen en ook nabijheid van kinderen en voorzieningen hebben er invloed op. Uit cijfers van het CBS over 2020 blijkt dat de verhuiswens bij 60-plussers veel lager is dan jongere doelgroepen. Toch zou nog zo’n 19 procent ‘wel of misschien’ verleid kunnen worden om te verhuizen, mits er een goed aanbod en weinig praktische bezwaren zijn. Er is dus best een grote marge voor KBO-PCOB en anderen om mee te werken bij het stimuleren van doorstroming. Wel benadrukken diverse onderzoeken dat er niet zoiets is als ‘de oudere’ en dat redenen om te verhuizen of juist te blijven voor iedereen anders kunnen zijn.

De Provincie Overijssel gaat ook samen met gemeenten kijken of er behoefte is aan geactualiseerd onderzoek naar de woonwensen in Overijssel, dit mede om de doorstroming van ouderen te bevorderen. Immers, je kunt het aanbod pas goed afstemmen als je weet waar concreet vraag naar is en wat er leeft binnen de doelgroep.

Naast de inzet van gemeenten en provincies zijn er ook steeds meer private initiatieven die inspringen op de veranderende woonbehoefte. Zo zijn er projecten met diverse woonvormen, specifiek gericht op senioren. Bijvoorbeeld met woongroepen of woongemeenschappen zoals de hofjes van weleer. Waar senioren zelfstandig kunnen wonen met leeftijdsgenoten én de optie voor ondersteuning wanneer dit nodig is. Ook in Overijssel zijn inmiddels meerdere van deze initiatieven te vinden en er lijkt veel interesse voor te zijn bij de doelgroep. De Gedeputeerde Staten zijn op de hoogte van deze ontwikkeling, maar spelen verder geen actieve rol om dit aan te jagen.

De positieve conclusie van dit alles is dat het thema passend wonen hoog op de agenda staat bij de diverse overheden, ouderenorganisaties en betrokken maatschappelijke partners. Er moet veel gebeuren, maar de tekenen zijn positief dat er in de toekomst meer passende woonruimte zal zijn voor mensen die al wat langer jong zijn!

Meer berichten