Wilma van Ingen
Wilma van Ingen (Foto: Indra Simons)

Interview met Wilma van Ingen: De woningmarkt in beweging

Door Martin Meijerink - Ouderen worden blijvend aangespoord om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Te constateren valt dat er terdege problemen zijn en nog meer gaan ontstaan wanneer de overheid de problematiek op de woningmarkt niet ter hand neemt. De politiek ziet terdege onder ogen dat de woningnood in Nederland moet worden opgelost.

Nieuwe kansen om onze samenleving vorm te geven dienen zich aan, een vorm waarbij realiteitszin, vertrouwen en samenwerking voorop dienen te staan. Ruim 95 procent van alle Nederlanders vinden dat de problemen op de woningmarkt dienen te worden opgelost. De bestrijding van de coronacrisis is de eerste prioriteit, maar het oplossen van de woningnood voor jong en oud vraagt om oplossingen. Door de krappe woningmarkt zijn de prijzen voor de aankoop van een woning uit de pan gerezen waarbij het aantal daklozen in omvang aan het toenemen is. Mensen ondervinden grote moeite om een geschikt en betaalbaar huis te vinden. Wil men de problematiek van de volkshuisvesting aanpakken dan is het overwegen waard of het niet raadzaam is om een eigen Ministerie van Volkshuisvesting in het leven te roepen. Nieuwe uitdagingen liggen voor. Tijd voor bezinning en overdenking. Hoe pakken we de woningnood aan en realiseren we een huurstop, zodat de huren niet verder stijgen. We blijven even dicht bij huis in onze eigen provincie waar ook het bestuur van de KBO – PCOB is gestart met het project regioverkenning. De komende periode gaan de besturen samen met haar leden aan de slag met het bewustwordingsproces bij senioren jong en oud voor wat betreft wonen en zorg. Wij senioren leggen onze oren te luister en gaan in gesprek met Wilma van Ingen, directeur – bestuurder van Domijn, een middelgrote woningbouwcorporatie in Twente.

Wilma van Ingen in haar Domijn
Ze is ruim twee jaar in functie als directeur - bestuurder. En vertelt daarover als een warme en resultaatgerichte club. Bij haar aantreden is ze als eerste in gesprek gegaan met de 220 medewerkers om te ervaren wat er bij hen en bij de huurders leeft. Want, er komt momenteel heel wat op de woningbouwcorporaties af. “Bijvoorbeeld de torenhoge ambities vanuit het klimaatakkoord, waar de corporaties in Nederland een grote rol in spelen. Maar ook op sociaal gebied is er veel aan de hand. Want we zien dat steeds meer huurders op de één of andere manier in de problemen komen en ze meer hulp nodig hebben. Je kunt gaan zitten wachten op een oplossing. Maar dat zit niet in mijn aard en zeker niet in die van Domijn. Wij pakken de uitdagingen actief aan, om onze huurders altijd dat fijne, betaalbare thuis te blijven bieden in een veilige en prettige omgeving. Daar maken wij, het team van Domijn, ons echt hard voor.”

Wat is er na uw aantreden tot stand gekomen en verbeterd?

“Als eerste hebben we de stap gezet om als management een integraal team te vormen. En dat is gelukt. We hebben nu een duidelijk plan waar we als corporatie de komende jaren aan willen werken. En daarbij staan onze huurders altijd voorop. Trots zijn we hoe wij de verduurzaming van onze woningen aanpakken. Voor 2050 moeten al onze woningen CO2-neutraal zijn. Een enorme uitdaging en een enorme klus. Een klus die veel tijd en geld gaat kosten. En ook dan blijft voorop staan dat we onze huurders een betaalbare en fijne woning en woonomgeving blijven bieden.”

Doet het werk waar u voor staat er toe?

“Het werk doet er zeker toe en dat wordt alleen maar meer. Corporaties spelen op zoveel gebieden in de maatschappij een rol. Er zijn nog veel stappen te zetten. We zijn er niet alleen voor de huizen en de stenen. Maar juist ook voor de bewoners van onze huizen. Fijn, betaalbaar wonen in een prettige omgeving, dat doet er toe voor ons allemaal. Wij willen de hele corporatiesector vooruit helpen in de grote en enorme hoeveelheid uitdagingen waar we momenteel en de komende jaren voor staan. Daarom delen we onze kennis en ervaringen in regionale en landelijke samenwerkingsverbanden. We werken al samen met De Woonplaats en via WoON Twente waarin 15 Twentse corporaties verenigd zijn. Wij voelen ons als woningzorgcorporaties ook solidair aan elkaar en daar waar het kan werken we samen.”

Hoe gaan jullie met de vergrijzing om?

“We zien dat de samenstelling van onze huurders verandert. En daarmee ook de dingen die nodig zijn om fijn te leven te wonen en te werken. Daar willen wij als Domijn graag rekening mee houden, door ons aanbod daarop aan te passen. We kunnen niet van de één op de andere dag ons woningaanbod helemaal aanpassen. Maar we houden er al rekening mee. Bijvoorbeeld in Losser. Daar bouwen we een appartementencomplex dat heel geschikt is voor senioren. Mensen kunnen hier dicht bij het centrum, gelijkvloers wonen. Domijn is in de wijk de Posten in Enschede heel actief. Een wijk waar een zorgcentrum staat en waar verder ook best veel ouderen wonen. Hier kijken we ook goed wat ouderen nodig hebben om fijn in die wijk te blijven wonen. Hier wordt samengewerkt met de gemeente Enschede, Woonzorgcentrum De Posten en Woonzorg Nederland. Het project‘ Lang zult u wonen’ sluit daar naadloos op aan.”

Welk advies kunt u geven aan de toekomstige senioren huurders?

“Ik wil mensen adviseren op tijd na te denken over hun oude dag. Want wat als je jezelf niet meer zo goed kunt redden of slecht ter been raakt. Dat zijn zaken waar je je nu al op moet voorbereiden. Kijk op tijd naar de mogelijkheden om je huis aan te passen, de mogelijkheden voor extra zorg als thuiszorg of een eetservice. Voor meer informatie over de regelingen die er bij de gemeente zijn, kunnen mensen terecht op de websites www.wijkteamsenschede.nl en www.langzultuwonen.nl.

Blokje Omhoog

Woningcorporatie Domijn speelt in op de vraag van uit de markt naar betaalbare en duurzame appartementen. De Langenkamp in Losser krijgt de primeur van een nieuw bouwconcept ‘Blokje Omhoog’. ‘Blokje Om’ was en is al een beproefd en succesvol concept. In het houtbouw assortiment van Dura Vermeer wordt er nu een nieuw product toegevoegd. Kant-en-klare modules die in de fabriek worden gefabriceerd en op de bouwlocatie gestapeld worden tot een appartementencomplex. Met ‘Blokje Omhoog’ krijgt de slagvaardige gemeente Losser de primeur. De kern van het concept is een smart-box: een constructieframe met houten wanden en vloeren. Wij gaan u in de toekomst uitvoerig informeren over de samenwerking Dura Vermeer en Domijn in het kader van Blokje Omhoog.

Het proces in een notedop

Sinds jaren is het probleem van de vergrijzing duidelijk. De zorg vanuit het huidige systeem komt met het groeien naar de piek van de vergrijzing over zo’n 20 jaar zwaar in de knel. Na jaren van onderzoeken en analyseren van het probleem moet er nu actie komen.

In navolging van een project in het Land van Cuijk (initiatief KBO Brabant) zijn wij (KBO Overijssel i.s.m. PCOB) in Overijssel gestart met het project Regioverkenning Wonen en Zorg. Gedurende 2021 gaan we aan de slag met het bewustwordingsproces bij senioren (jong en oud) voor wat betreft Wonen en Zorg.

Wij geven senioren een stem bij het invullen van de woon-zorgvisies die gemeenten eind 2021 moeten hebben. Niet alleen senioren zelf maar ook andere ouderenorganisaties, gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties, wooncorporaties, e.a. zullen intensief betrokken worden bij dit proces.

Kern daarbij is dat de betrokkenheid van senioren in een bottom-up proces in gang wordt gezet.

Een tweede spoor welke we volgen is die van de ‘voorzorgcirkel’, een concept dat zich kenmerkt door zelfredzaamheid met de nadruk op samenredzaamheid. De uitdaging is om een oud principe, het ons wel bekende ‘noaberschap’ te herintroduceren op een manier die past in onze tijd.

Daar speelt mee dat het geen kwestie is van graag willen, maar van noodzaak. Als we zorg en wonen niet anders gaan organiseren, gaan we af op een systeeminfarct. We hebben de mensen en de middelen gewoonweg niet om het probleem van de vergrijzing binnen bestaande systemen op te lossen.

Een derde spoor waar we gebruik van maken is het onderzoeken van mogelijkheden en aanhaken bij initiatieven op gebied van woonvormen. De meeste ouderen willen zelfstandig thuis wonen of worden daartoe verplicht door de nieuwe wetgeving ‘Scheiden wonen en zorg’. Om langer zelfstandig thuis te kunnen (blijven) wonen moet de woning wel geschikt zijn. Ook hier telt de stem van de senior “hoe wil ik wonen en wat heb ik nodig”.

Meer berichten